شنبه 11 آبان‌ماه سال 1392

..

زخم ها خوب میشن !  

اما خوب شدن با مثل روز اول شدن خیلی فرق دارد ..  

..