چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1392

روح و دلم ..

راهی هست ؟!  

که بشه خط و خطوط حاصل از حسرت و خشم چندین ساله و یک شبه پاک کرد ! 

این همه عالم و نابغه و مدعی ..  

یعنی یک کسی به نبوغش نیفتاد چاره ای پیدا کنه ؟!  

برای چین و چروک چطور ؟   

 

هی .. 

..