شنبه 2 دی‌ماه سال 1391

فالنامه ..

زاهـد خلـوت نشیـن دوش بــه میخــانـه شـــد          از سـر پیمـان بـرفـت بـا ســر پیمـانـه شـد

صوفی مجلس که دی جام و قدح می‌شکست         بـاز بـه یـک جـرعـه می عاقل و فرزانـه شـد

شـاهـد عهـد شبـاب آمـده بــودش بــه خــواب         بـاز بـه پیــرانـه ســر عـاشق و دیـوانـه شـد

مغبچـــه‌ای مــی‌گــذشت راه زن دیـــــن و دل          در پـــی آن آشنـــا از همـــه بیـگــانــه شـد

آتــش رخسـار گــل خـرمــن بـلـبـل بســـوخت          چهـــره خنـــدان شـمع آفـت پــــروانـه شـد

گـریـه شــام و سحـر شـکــر کـه ضایع نگشت          قطــره بــاران مــــا گـــوهـــر یـک دانـه شـد

نـرگـس سـاقــــی بخـوانـد آیت افســونـگــری          حـلقــــه اوراد مـــا مجـلـس افســانــه شـد

مـنـــزل حــافــظ کـنـــون بـارگـه پـادشــاسـت          دل بــــر دلــــدار رفت جـــان بــر جانانه شـد