چهارشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1389

سبکتر شدم از ..  

می دانی ؟  

دوستت  

دارم  

داشتم  

می دارم  

خواهم داشت  

آدم را سبکتر می کند  

می دانستی ؟!  

..