چهارشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1389

صبح پیدا شده اما  

آسمان پیدا نیست 

صبح پیدا شده اما  

آسمان پیدا نیست  

..