سه‌شنبه 1 دی‌ماه سال 1388

یلدا و تفألی به حافظ

جـمالـت آفـتـــاب هــــر نـظـر بــاد                  ز خوبـی روی خوبت خـوبتر بـاد

همـای زلف شـاهین شـهپـرت را                 دل شـاهـان عـالـم زیـر پــر بـاد

کسـی کـو بسته زلفت نـبـاشــد                  چو زلفت در هم و زیر و زبر بـاد

دلـی کـو عـاشـق رویـت نبـاشـد                  همیشه غرقه در خون جگر بـاد

بتـا چـون غمـزه ات نـاوک فشانـد                  دل مجروح من پیشش سپربـاد

چـو لعل شکرینت بـوسـه بخشد                  مـذاق جان من زو پـر شکـر بـاد

مرا از تست هر دم تازه عشقـی                  ترا هر ساعتی حسنی دگر باد

به جان مشتاق روی تست حافظ                 تـرا در حـال مشتـاقـان نظر بـاد   

 

 

اینم هندونه ای که حافظ دیشب زیر بغلم گذاشت  

 

..