دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1387

شباهت بودنمان

بیدار می شوم . با بوی نان تازه و فریاد : نون خُشکیه !

موهامو دو گیس می بافم . با چه حجمی زندگی کردم که حالا جولان برات بازه ؟!  

 

..