چهارشنبه 15 آبان‌ماه سال 1387

نمی دانمت ..

اگر هر روز بخواهم جمله ای بنویسم این می شود :  

" به چیزی می اندیشم اما نمی دانم چیست !  " 

در واقع به دنبال یک غیر منتظره ام که آرزویش را دارم و چشم براه .  

اما زندگی گاهی به شیوه ای آواز می خواند که من پژواک گنگی در آن باز می یابم .  

.:کریستین بوبن:.  

..